Bliv medlem af Dansk Oxforddown Forening

Kontakt formand Asger Markussen på telefon 2461 2035 for at blive medlem af foreningen

Kontingent:
300 kr årligt – indbetalingsinfo udsendes

Medlemmer af Dansk Oxforddown modtager Nyhedsbrev ca 4 gange om året med relevant information.

Hvorfor være medlem:

 • Faglige arrangementer
 • Nyhedsbreve
 • Klippekursus
 • Erfaringsudveksling
 • Besætningsbesøg

Vedtægter:

§1  Foreningens navn er Dansk Oxforddownforening.

§2  Foreningen er en selvstændig forening.

§3  Foreningens formål er at fremme Oxforddownracen i Danmark gennem samarbejde mellem avlerne.

Formålet søges opnået ved:

 1. At forsøge at forbedre racens vilkår.
 2. At forsøge at udvide samarbejdet avlerne imellem og medvirke til bedre udnyttelse af de bedste avlsdyr.
 3. Udmeldte medlemmer slettes. Ved indmeldelse har man accepteret, at man er registreret hos Dansk Oxforddown, og at medlemslisten kun forefindes internt i Bestyrelsen. Hvis ikke der siges fra, betragtes dette som accepteret.
 4. At medvirke til udbredelse af Oxforddown i ind- og udland.

§4  Enhver kan blive medlem af Dansk Oxforddownforening.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen inden den 1. januar.

§5  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste kvartal. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel i foreningens Nyhedsbrev. Og/eller direkte til medlemmerne samt på Hjemmesiden, og evt. på Facebookgruppen. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. I protokollen føres referat af generalforsamlingen. Protokollen underskrives af bestyrelsen og dirigenten.


§6  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 6 uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske herom, med begrundelse for kravet.

§7  Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. Gyldig kvittering for betalt medlemskontingent giver ret til at deltage i afstemning ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for.

Ved foreningens ophævelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis forslaget opnår dette flertal, og generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af fremmødetallet, kan ekstraordinær generalforsamling vedtage forslaget med almindelig majoritet uanset antallet af fremmødte. Skriftlig afstemning kan forlanges.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og fordeler arbejdet.

Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for et år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer er ulønnede.

§8  Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves i 4. kvartal.
Regnskabsåret løber fra den 1. oktober til 30. september. §9  Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle midler Dansk Fåreavl.
Således enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling. Ebeltoft lørdag den 11. november 1989.

Vedtægtsændring vedr. tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Generalforsamlingen lørdag den 28. september 1996.
Vedtægterne genoptrykt i oktober 2001 uden ændringer.
Vedtægtsændring vedr. regnskabsåret. Generalforsamlingen lørdag den 26.10.2002.
Vedtægtsændring vedr. foreningens navn, tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse og regnskabsår. Generalforsamlingen søndag den 10.10.2010

Bestyrelsen oktober 2017.
Ændringer af vedtægter vedtaget enstemmigt på Generalforsamlingen oktober 2018